#vitecherupp

#vitecherupp

Vi vill bistå i krisen – #vitecherupp!

Smittspårning, resiliens, mat, vård… många är de ord som fler och fler inser i dagens samhälle. Panik är ingen lösning. Vi tror mycket på samarbete och kommunikation för att långsiktigt, smart och hållbart, lösa dagens samhällsproblem. Därför tycker vi att Governos initiativ, ihop med en imponerande lista på företag och organisationer är ett väldigt bra initiativ!

Landsbygden kan både lära och bidra med hur det totala samhället kan lösa problem som vi nu ställs inför. Smarta Byar vill så klart vara med och bidra!

/ Jan Malmgren / Byutveckling AB / Smarta byar

Governo:

Sverige befinner sig just nu i ett mycket utmanande läge utifrån det nya coronaviruset och spridningen av covid-19. För att kunna bidra till att hantera en allvarlig situation har några av världens största bolag som arbetar med frågor kring AI, analytics och IT tillsammans med Governo, IT&Telekom­företagen och ett antal forskare kommit överens om att genom ett gemensamt upprop försöka lösa några olika utmaningar som vi uppfattar som betydelsefulla.

– Syftet är att bidra till lösningar på ett antal kritiska utmaningar utifrån coronavirussjukdomen covid-19. Detta gör vi genom att initiera olika initiativ och sammanföra spetskompetens. På så sätt vill vi alla ge vårt bidrag i krishanteringen, säger Governos vd Caroline Andersson.

Varför har Governo tagit detta initiativ?
– Jag tror att vi alla känner med Sverige och resten av världen i det utmanande läge som vi nu befinner oss i. Några jobbar inom de sektorer som nu pressas hårt och andra i branscher som kanske kan bidra till att på olika sätt underlätta. I Sverige sitter vi på världsledande kompetens inom AI och IT – som skulle kunna bidra till lösningar på några av de tuffaste utmaningarna som nu måste lösas. Vi på Governo började diskutera detta i torsdags – och valde sedan att börja med att gå ut till de fem största AI-bolagen med en fråga om de skulle vilja vara med. Alla svarade omgående ja – och sedan dess har arbete pågått med att identifiera utmaningar och initiativ.

”Vi hoppas att detta upprop – som är ett av initiativen inom det som vi och IT&Telekom­företagen valt att kalla #vitecherupp – kan bli ett bidrag från en stark bransch i Sverige till de sektorer som just nu är under extrem press. Syftet är att uppmana AI- och IT-företag att fundera kring vad de skulle kunna göra i krisen – för att skapa mindre tryck i systemet och ge våra myndigheter möjligheten att fatta så bra beslut som möjligt.”

Vad hoppas ni att det ska leda till – på kort och på lång sikt?
– Vi hoppas att detta upprop – som är ett av initiativen inom det som vi och IT&Telekom­företagen valt att kalla #vitecherupp – kan bli ett bidrag från en stark bransch i Sverige till de sektorer som just nu är under extrem press. Syftet är att uppmana AI- och IT-företag att fundera kring vad de skulle kunna göra i krisen – för att skapa mindre tryck i systemet och ge våra myndigheter möjligheten att fatta så bra beslut som möjligt. I vissa fall kanske det enbart är händer in som behövs – men då är det också bra nog! På lång sikt hoppas vi att vi kan se tillbaka på detta som ett initiativ som frigjorde viktig innovationskraft i Sverige – och riktade den mot offentlig sektor i ett läge där det behövdes som allra mest.

VI ÄR MED OCH #TECHERUPP!
Följande bolag, organisationer och universitet är redan med i uppropet.
Vill du också bidra till att ”techa upp”?

• IT&Telekomföretagen – kontaktperson Åsa Zetterberg, vitecherupp@itot.se
• Microsoft – kontaktperson Daniel Akenine
• Google – kontaktperson Sara Övreby
• SAS Institute – kontaktperson Ulf Hertin
• IBM – kontaktperson Torbjörn Hägglöf
• Amazon/AWS – kontaktperson Ida Palo
• Tieto/EVRY – kontaktperson Christian Guttmann
• Platform 24 – kontaktperson Jonathan Ilicki
• Cloudberry – kontaktperson Håkan Sandberg
• Centigo – kontaktperson Ludvig Millfors
• Bearingpoint – kontaktperson Per Yhde
• Crio – kontaktperson Mikael Petrén
• CGI – kontaktperson Conny Svensson
• Karolinska Institutet – kontaktperson Jingcheng Zhao
• Linköpings universitet – kontaktperson Fredrik Heintz
• Lunds universitet – kontaktperson Karl Åström
• Umeå universitet – kontaktperson Helena Lindgren
• Malmö universitet – kontaktperson Paul Davidsson
• Mälardalens högskola – kontaktperson Peter Funk
• Smarta Byar – kontaktperson Jan Malmgren
• Medpeople – kontaktperson Niclas Nilsson
• Xplot – kontaktperson Lars Mattiasson
• AI Innovation of Sweden – kontaktperson Martin Svensson
• Syntell – kontaktperson Karin Isberg
• Birger Moëll

På vilket sätt menar ni att just AI och analytics kan bidra att lösa de utmaningar som Sverige står inför?
– Det finns redan ett antal utmaningar – många av dem är sådant som nu är förstasidesnyheter. Det kan handla om nya sätt att bedriva smittspårning, möjligheter att styra om materialförsörjning, bättre triagering i sjukvården, säkra upp webbsidor och andra kanaler så att de är tillgängliga under tryck, arbete och undervisning på distans – ja, i stort sett alla de frågor som vi nu måste lösa. Genom att kunna nyttja AI-lösningar – och för den delen också klassiska IT-lösningar – kan vi bidra till att förkorta ledtider, öka kvaliteten i tjänster och få underlag för bättre beslut med mera.

Vad hoppas ni på för stöd från regeringen och aktuella myndigheter?
– Vi tror att mycket av detta kan göras av de aktörer som redan är med – flera initiativ är redan klara och kommuniceras, där företagen också valt att ge bort tjänster och lösningar under viss tid. Det vi kan behöva är kontaktpersoner på myndigheter som exempelvis kan bistå med data – här pågår nu dialoger kring detta. Viktigt att säga är att vi absolut inte vill störa de personer som jobbar mest intensivt i krishanteringen – detta är tänkt att underlätta. Det kan också vara så att vissa av lösningarna behöver viss grundfinansiering, exempelvis för att kunna ersätta den tid som dataanalytiker och andra behöver lägga ner.

Vill du också stötta i krisen och ansluta till #vitecherupp? Hör gärna av dig till oss på Governo för stöd och vägledning på vitecherupp@governo.se

Kan fler företag ansluta sig till initiativet? Hur går man då tillväga?
– Själva syftet med uppropet är att ansluta sig – vi hoppas nu att många vill vara med och bidra! Tanken är att varje organisation själv projektleder sitt initiativ – vid behov av stöd och bollning går det bra att kontakta oss på vitecherupp@governo.se. Governos roll kommer vara att bidra med kontaktskapandet och visst utredningsstöd – IT&Telekom­företagen bidrar med stöd kring kommunikationen av de olika initiativen. Vi hoppas nu att så många som möjligt vill göra en insats för Sverige – så vi tillsammans ”techer upp”.

FAKTA OM SAMHÄLLSBEREDSKAPEN FÖR HANTERINGEN AV CORONA OCH COVID-19. Det finns inte en myndighet som ensamt bär ansvaret för Sveriges hantering av coronavirussjukdomen covid-19, utan det är många inblandade som har hand om olika delar. Tillsammans utgör detta Sveriges beredskap. Regeringskansliet (genom Utrikesdepartementet och Socialdepartementet), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB är de myndigheter som i störst utsträckning arbetar med det nya coronaviruset. Kortfattat kan man säga att Folkhälsomyndigheten har huvudansvar för frågor som rör smittspridning och smittskydd, Utrikesdepartementet för reseavrådan och assisterade hemresor och Socialstyrelsen för det sammantagna vårdplatsläget. Därutöver har regionerna ansvar för att skala upp och möta smittan genom de lokala vårdcentralerna samt respektive regions smittskyddsläkare.
Källa: MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

LÄNKAR TILL ANDRA MYNDIGHETERS INFORMATION OM CORONAVIRUSET

Governos LÄNK

Händelsesida om coronaviruset på krisinformation.se

Frågor och svar om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset

”Målet är att göra Veberöd till Sveriges mest hållbara och smarta by även när det gäller dricksvatten”

”Målet är att göra Veberöd till Sveriges mest hållbara och smarta by även när det gäller dricksvatten”

Så säger VA SYD om sitt samarbete med Smarta Byar® och Veberöd.
Dricksvatten är mer och mer en bristvara och vi måste vara smarta i hur vi använder det och övervakar infrastrukturen.
Därför startas nu ett unikt vattenprojekt för hållbarhet, där Veberöd är först ut.


I Veberöd finns över 5 mil vattenledningar. Många ledningar är äldre och vattenläckor är inte helt ovanliga. Historiskt har vattenförbrukningen i fastigheter mätts med teknik baserat från 1800-talet och dessa byts nu ut. Det handlar om trådlösa vattenmätare i hela 1700 hushåll som nu har börjat kopplas upp i Veberöd.


VA Syd tar nu arbetet vidare för att använda just Veberöd för att visa hur framtidens smarta ledningsnät kan byggas upp.
Det handlar om flera saker som ska testas och utvecklas i Veberöd.


• Fakturering av vatten sker baserat på faktiskt förbrukning istället för schablondebitering baserat på senaste förbrukningen.
• Ge varje fastighetsägare tillgång till löpande vattenförbrukning
• Kunna ge påminnelser när det är torka så byn kan hjälpas åt att spara på vatten.
• Kunna ge larm på läckande kranar, frysrisk med mera
• Installation av sensorer på ledningsnätet
• För första gången använda artificiell intelligens för att upptäcka vattenläckor på ledningsnätet.
• Kunna ge tidigare information om vattenavstängningar till fastighetsägare.
• Använda Veberöds 3D-modell för att visualisera vilka områden som är bäst på att hushålla med vatten.
• Tillsammans öka medvetandet om hur vi använder vårt eget dricksvatten och uppmuntra till mindre användning.


Ett väldigt spännande projekt där vi även tillsammans med ungdomar från Unga Smarta Byar, vill skapa en by som kan inspirera och vara en plattform för andra att vara med i.


www.vasyd.se, Simon Granath
www.smartabyar.se, Jan Malmgren
www.ungasmartabyar.se, Linn Malmgren

Veberöds brandmän först att utbildas med senaste tekniken.

Veberöds brandmän först att utbildas med senaste tekniken.

Brandman ställs ofta inför livsviktiga beslut. Att rycka ut på stora larm med många skadade; bussolycka eller seriekrockar ställer höga krav på räddningspersonal beslutsförmåga. Ofta är det de tysta offren på skadeplats som är i störst behov vård, vilket kräver både utbildning och erfarenhet för att hantera professionellt. 

Akutsjukvård tränar så klart våra lokala brandmän ofta på. Däremot övar räddningspersonal inte lika ofta stora olyckshändelser. Under stora olyckor ska räddningspersonal arbeta metodiskt utifrån ett förutbestämt prioriterings schema så kallat triage. Det är ett bedömningssätt där personal först på skadeplats försöker lokalisera de mest kritiska patienterna genom att titta skador och vitalparametrar. Att snabbt kunna bedöma vilka personer som behöver akut vård och de som kan vänta längre är något som är avgörande för att rädda liv.

Att bli bra på dessa bedömningar kräver mycket träning. Att till exempel ha folk skrikande runt omkring sig, när man har en person med svåra skador framför sig, gör att man har svårt att fokusera så klart.

Denna träning kräver ofta mycket förberedelser och en hel del resurser och är ibland svårt för de mindre brandstationerna att få till.

Veberöd som blivit en test- och forskarby för vad som är smart och hållbart ser stora möjligheter i den senaste tekniken. Ett bra exempel på teknikdriven innovation är just Smarta Byar och Herosights nystartade projekt för högteknologiska produkttester i Veberöd!

Med augmentet reality (AR), kan man se fiktiva saker som blödande sår, gastuber, vapen, brutna ben, känna och höra puls och mycket mer som gör att det känns riktigt verkligt. HeroSight är långt framme med denna teknik och därför är det spännande att Veberöds lokala brandkår är först i Sverige Augmented Reality-driven utbildning i akutsjukvård. 

Teknik kan helt enkelt ge landsbygden tillgång till kvalificerad simuleringsutbildning. Istället för att skicka personal på dyra kurser i stora städer eller lägga tid på stora övningar, är det nu möjligt att öva realistiskt och lokalt med minimal förberedelse.

/ Jan Malmgren

Daniel Kindstrand. Grundare för HeroSight visar hur det går till.
www.herosight.se
www.smartabyar.se
Veberöd åker till Uppland

Veberöd åker till Uppland

I helgen var vi uppbjudna till Knivsta för att berätta mer om vår arbete med Veberod.nu, Smarta byar och Unga smarta byar. Bland annat på temat byutveckling.

Jag, Tim och Jan åkte upp för att representera. Vi tog oss genom storstadsvimlet i Stockholm och Uppsala ut till en liten bygdegård utanför Knivsta (som också agerar bio), där en workshop organiserad av Upplandsbygd väntade på oss. Ute på landsbygden kände vi oss direkt som hemma. Där träffade vi flera representanter från Östhammar, Uppsala, Sigtuna och Knivsta. Däribland fanns byarådsmedlemmar, sakkunniga och kommunpolitiker (och vi!). Självfallet är vi oerhört smickrade att bli uppbjudna från vår by i Skåne för att agera ”sakkunniga” och inspiratörer inom området. Extra häftigt var att flera närvarande redan kände till Veberöd, både genom oss eller gamla fjällor och släkt.

Tanken med träffen var att diskutera landsbygdsutveckling, vilka utmaningar Uppland och dess olika kommuner står inför och vilka resurser de har. Detta jämfördes med Veberöd, hur vi har försökt arbeta med närdemokrati och lokal problemlösning. Vi fick därför 30 minuter i strålkastarljuset där vi berättade om vår fantastiska by och det engagemang ni ger oss. Vi började från början, om hur Tim 11 år gammal, för 12 år sedan, startade Veberod.nu. Vi berättade om hur det blev ett elevstyrt projekt under 7 år, för att lära byns ungdomar entreprenörskapets olika sidor, för att sedan få den organisation vi har idag. Genom denna plattform utvecklades sedan Smarta byar och därefter Unga smarta byar. Vi talade om våra projekt och framtiden, som exempel på hur man kan få en välmående och smart by.

Under den följande workshopen, vars fokus låg på Uppland, kom man fram till att många av kommunerna har liknande förutsättningar som Veberöd. Det är lätt att pendla in till större städer, stor andel av befolkningen bor ute på landsbygden och man står inför ungefär liknande problem. Själv satt jag vid bordet med tema generationsmöten, där jag med en liten grupp diskuterade hur man kan involvera ungdomar samt få de olika generationerna att mötas. Vi pratade till exempel om äldres ensamhet, ålderssegregation och hur många unga drömmer sig bort till storstäderna. Det vi kunde enas om var att såväl äldre som yngre kan dra nytta av varandra; vi besitter olika (och olika mycket) erfarenheter och kunskaper om olika saker.

Vi tar med oss mycket från dagen, bland annat många frågor och funderingar som vi kommer ha stor nytta av i vårt fortsatta arbete här i Veberöd. Vi tackar för att vi fick lov att komma och önskar stort lycka till Uppland och deras fortsatta utveckling av landsbygden.

/Linn Malmgren

Läs mer om Smarta byar HÄR och om Unga smarta byar HÄR

Upplandsbygd HÄR

Skarpa skador virtuellt

Skarpa skador virtuellt

Att jobba inom räddningstjänsten och råka ut för skarpa lägen när man har benbrott, blödande stora sår och andra allvarliga skador på personer tillhör tyvärr inte ovanligheterna. Ofta är det under stressade situation och därför behöver man träna mycket för att göra bra beslut under ofta korta tider.

Att träna på många olika skarpa situationer är något som Veberöds brandkår ofta gör. Därför var det spännande när ny virtuell teknik presenterades och testades i byn brandstation.

I samarbete med Daniel Kindstrand från Herosight och Smartabyar från Veberöd så visades det upp vad AR kan tillföra för denna träning. AR som står för Augumented Reality är som VR, det vill säga att man kan se ”konstgjorda” saker fast i verkligheten. Med hjälp av speciella glasögon där man kan se allt omkring sig men även saker som gasflaskor, sår, vapen, ja kort sagt allt man kan tänka.

Tekniken använder handrörelser som styrteknik så bara genom att använda tumme och pekfinger kan man flytta och agera på saker i sin omgivning. Genom att fästa små markör på kvällen ”offer”, så kunde man se hur olika sår och benbrott såg ut. Man kunde till och med höra saker som hur blod pulserar och störande omgivning som bilar. Allt för att göra det realistiskt för träningen.

Möjligheterna för denna teknik är många och det sparar både tid, pengar och kan även skapa farliga situationer som annars kräver tillstånd. Att simulera en brand i ett vanligt rum är till exempel en möjlighet.

Brandmännen tyckte det var häftigt och blev klart taggade när man såg hur realistiskt och övningar kan utföras med denna teknik. Kanske kan vi tillsammans skapa ett litet testcentrum i Veberöd. Det hade ju varit klart spännande eller hur :)?!

/Jan Malmgren

Det finns benbrott som ser ruskiga ut men som vi inte visar här …
Veberöd blir virtuellt

Veberöd blir virtuellt

Smarta byar® startar nu samarbete med Lund Tekniska Högskola och deras Designcentrum, Lunds kommuns Stadsbyggnadskontor, Future By Lund, Unga Smarta Byar och Region Skåne för att skapa en virtuell 3D-modell av Veberöd.

Syftet är att skapa en 3D-modell som ska kunna underlätta kommunikation, kunna visualisera framtida byggnader samt visualisera data.

Veberöd har redan varit med att koppla vattenhoar för kor, smarta träd, uppkopplade cyklar för att minska stölder, drönare som levererar medicin och mycket mer. Veberöd har blivit en forskarby som vill skapa en hållbar by med bykänsla ihop med alla i byn och kommun.

Vår egen första 3D-modell över centrala Veberöd skapades av drönare och avancerade program. Vi kunde sen gå in i en egen värld som ”jättar” och gå runt på dessa gator i byn. Jättehäftig känsla!!

Det går även att bygga virtuella rum där flera kan vara samtidigt och endast med enkla glasögon.

Det går agera i den virtuella världen… trycka på knappar, spela spel och mycket mer.

Tänk vad man skulle kunna göra i Veberöd!